Pravidla závodu

Všichni účastníci sportovní akce se budou chovat poctivě a čestně. Závodníci se vzájemně respektují, stejně tak respektují pořadatele, diváky a místní obyvatele.

Během závodu jsou účastníci povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Závodníci jsou povinni poskytnout pomoc zraněným účastníkům závodů.

Všichni účastníci sportovní akce absolvují závod na vlastní riziko. Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při závodě.

Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu.

Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci.

Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích.

Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.

Registrací účastník souhlasí, že fotografie, audio a video záznamy pořízené během závodu mohou sloužit pro účely propagace závodu a mohou být zveřejněny na webových stránkách, v médiích a na sociálních sítích.